Capele în Protopopiatul Ortodox Oradea

Mănăstiri Protopopiatul Ortodox Oradea

Schituri în Protopopiatul Ortodox Oradea

STATUTUL B.O.R.MeteoPromovare Imagine Publicitate


Parohia STATUTUL PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

STATUTUL PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

STATUTUL PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
Art. 43 - Parohia este comunitatea crestinilor ortodocsi, clerici si mireni, situatã pe un anume teritoriu si subordonatã centrului eparhial din punct de vedere canonic, juridic, administrativ si patrimonial, condusã de un preot paroh numit de chiriarhul (arhiepiscopul sau episcopul) eparhiei respective.
Art. 44 - Înfiintarea, organizarea, schimbarea limitei teritoriale si desfiintarea de parohii se aprobã de cãtre Consiliul eparhial, tinând seamã de cerintele misionare si pastorale din teritoriu.
Art. 45 - Credinciosii parohiei au urmãtoarele drepturi: de a beneficia de asistentã religioasã, de a alege si a fi alesi în organismele parohiale, de a beneficia de ajutor filantropic, dupã posibilitãti; si îndatoriri: de a sustine, întãri si mãrturisi credinta Bisericii Ortodoxe; de a vietui potrivit învãtãturii de credintã ortodoxã;
de a participa la sfintele slujbe; de a se împãrtãsi cu Sfintele Taine;
de a împlini faptele milei crestine; de a întreþine si a ajuta Biserica si pe slujitorii ei.
Art. 46 - (1) Comunitatea credinciosilor care nu poate susþine cu mijloace proprii o parohie, prin hotarâre a Permanentei Consiliului eparhial, se poate alãtura la o comunitate vecinã, împreunã cu care formeazã parohia. În acest caz, comunitatea care se alãturã poartã denumirea de filie, iar membrii sãi au aceleasi drepturi si îndatoriri
fatã de parohie ca si cei din comunitatea la care se alãturã.
(2) Prin hotãrâre a Permanentei Consiliului eparhial, parohiile cu posibilitãti economice ajutã parohiile sãrace si cu numãr mic de credinciosi.
Art. 47 - (1) În eparhiile Bisericii Ortodoxe Române, tinând cont de condiþiile misionar-pastorale si de numãrul de credinciosi,de posibilitãtile materiale, ca si de situarea lor în mediul urban si rural, parohiile sunt de 3 categorii, pe baza unor criterii stabilite de consiliile eparhiale.
(2) Clasificarea pe categorii a parohiilor se aprobã de Permanenta Consiliul eparhial, în baza raportului cuprinzând datele statistice oficiale (numãr de credinciosi, conditii materiale, zonã geograficã, medie de vârstã etc.).
Art. 48 - (1) Pe durata activitãtii lor în parohie, preotii si diaconii sunt datori a locui în parohie, în case parohiale, acolo unde acestea existã, sau în case închiriate, si au dreptul de folosinþã gratuitã a unei anumite suprafeþe de teren, proprietatea parohiei,aprobatã de Centrul eparhial.
(2) Pentru asigurarea unei prezente stabile a preotului (preotilor) în parohie, acolo unde nu se aflã casã parohialã, aceasta va fi construitã, iar dacã nu sunt conditii pentru construire, Consiliul parohial va lua mãsuri pentru achizitionarea unei case existente sau pentru plata chiriei locuintei preotului, pânã când se va construi o casã parohialã nouã.
(3) La parohiile si bisericile noi, consiliile parohiale, sub îndrumarea Centrului eparhial, vor prevedea în buget, vor iniþia si susþine construirea de case parohiale destinate ca locuintã slujitorilor Sfântului Altar

B. Parohul
Art. 49
-
(1) Preotul paroh, ca delegat al chiriarhului, este pãstorul sufletesc al credinciosilor dintr-o parohie, iar în activitatea administrativã este conducãtorul administraþiei parohiale si al Comitetului parohial.
(2) Numirea sau revocarea din oficiul de paroh se face de
chiriarh într-o ºedinþã a Permanenþei Consiliului eparhial, având în vedere calitatea activitãtii desfãsurate.
(3) Din motive administrative, misionare sau disciplinare,oficiul parohial se poate încredinta de cãtre chiriarh ºsi celorlalti preoþi slujitori, într-o sedinþã a Permanentei Consiliului eparhial.
Art. 50 - În cadrul întreitei slujiri preotesti, învãtãtoreascã,sfintitoare si pastoral-misionarã, parohul exercitã urmãtoarele atributii:
a)sãvârseste Sfânta Liturghie si Laudele bisericesti în duminici, sãrbãtori si în alte zile ale sãptãmânii, cu rostirea cuvântului de învãtãturã; sãvârseste Sfinte Taine si ierurgii; catehizeazã copii,tineri si adulti conform îndrumãrilor Centrului eparhial si asigurã accesul zilnic în locasul de cult, conform programului afisat la intrarea în bisericã;
b) duce la îndeplinire toate dispoziþiile prezentului statut, ale regulamentelor bisericesti si ale organismelor bisericesti centrale în ceea ce priveste parohia;
c) duce la îndeplinire hotãrârile organismelor eparhiale si dispoziþiile autoritãtii superioare bisericesti (protopop, episcop sau arhiepiscop) referitoare la viata parohialã;
d) întocmeste si duce la îndeplinire prevederile programului anual al activitãtilor pastoral-misionare, social-filantropice si administrativ-gospodãresti ale parohiei, încunostiintând Centrul eparhial si pe credinciosi de rezultatele actiunilor întreprinse în acest sens;
e) cu aprobarea prealabilã scrisã a chiriarhului, reprezintã parohia în justitie, în faþa autoritãtilor locale si faþã de terti, personal sau prin delegati. În aceeasi mãsurã, clericii din parohii, în virtutea jurãmântului de ascultare (subordonare) fatã de chiriarh depus la hirotonie, si, respectiv, monahii, în virtutea votului monahal al ascultãrii, pot sã comparã în faþa instantelor judecãtoresti numai cu aprobarea prealabilã scrisã a chiriarhului, inclusiv în cauze de interes personal;
f) convoacã si prezideazã Adunarea parohialã, Consiliul parohial si Comitetul parohial;
g) duce la îndeplinire hotãrârile Adunãrii parohiale si ale Consiliului parohial;
h) þine registrul cu evidenta tuturor parohienilor;
i) tine la zi evidenta botezatilor, cununatilor si decedatilor din parohie în registrele speciale (mitricale) si emite certificate de botez si de cununie;
j) administreazã patrimoniul parohiei în conformitate cu hotãrârile Adunãrii parohiale si ale Consiliului parohial si controleazã modul de administrare a bunurilor instituþiilor culturale, social-filantropice si fundationale bisericesti din parohie;
k) întocmeste si þine la zi inventarul bunurilor parohiei de orice naturã, biblioteca, precum si arhiva parohiei. Detine sigiliul parohiei pe durata oficiului de paroh.
Art. 51 - (1) Pe lângã preotul paroh, într-o parohie pot fi unul sau mai mulþi preoþi si diaconi slujitori numiti de chiriarh într-o sedinþã a Permanentei Consiliului eparhial. Numãrul slujitorilor la parohie se stabileste în functie de cerintele misionar-pastorale locale constatate de conducerea eparhiei.
(2) Parohul, preoþii si diaconii slujitori, precum si personalul bisericesc neclerical sunt datori sã locuiascã în parohie.
Art. 52 - (1) La parohiile cu mai multi preoþi slujitori, acestia sunt egali în drepturile si îndatoririle sacramentale, învãþãtoresti si pastoral-misionare. Dintre aceºtia, celor mai harnici si constiinciosi li se poate încredinta, de cãtre chiriarh, oficiul de paroh, pentru intensificarea activitãtii parohiale.
(2) Fiecare preot slujitor are în cuprinsul parohiei un sector bine delimitat si aprobat de chiriarh, pe baza raportului întocmit de cãtre delegaþii Centrului eparhial.
(3) Preoþii si diaconii, personalul didactic din învãþãmântul teologic si cel care predã religia, studentii în teologie, precum si dascãlii (catehetii) care au absolvit scoala de cântãreti bisericesti au îndatorirea pastoralã si misionarã de a face catehizare în parohiile la care slujesc sau în care locuiesc, în acord cu preotul paroh,
conform normelor stabilite de cãtre Sfântul Sinod si centrele eparhiale.
(4) Preotii, diaconii si cântãretii bisericesti au drepturile si îndatoririle prevãzute de Sfintele canoane, prezentul statut, regulamentele bisericesti si hotãrârile Centrului eparhial.
Art. 53 - (1) Mai multe parohii (10–15) din cadrul unui protopopiat se constituie într-un cerc misionar pentru desfãsurarea de activitãþi bisericesti, misionar-pastorale, culturale si sociale.
(2) Chiriarhul deleagã pe unul din preoþi drept coordonator al cercului misionar.


Descarcare document statutul B O R.pdf

C. Adunarea parohialã STATUTUL PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

STATUTUL PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

STATUTUL PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
C. Adunarea parohialã
Art. 54 -
(1) Parohia are ca organism deliberativ Adunarea parohialã.
(2) Adunarea parohialã este compusã din credinciosii majori ai parohiei, bãrbaþi si femei, care mãrturisesc prin credinta, faptele
si þinuta lor moralã, atasamentul fatã de Biserica Ortodoxã, de învãtãtura ei de credintã si de institutiile ei.
(3) Presedintele Adunãrii parohiale este preotul paroh, iar în lipsa acestuia, preotul delegat de protopop dintre slujitorii parohiei
sau de la o altã parohie învecinatã. În cazul în care la Adunarea parohialã ia parte si protopopul sau un preot delegat de cãtre Centrul eparhial, acesta prezideazã sedinþa.
(4) Preoþii si diaconii slujitori activi ai unei parohii, precum si preoþii pensionari care au domiciliul stabil pe teritoriul parohiei
respective sunt membri de drept ai Adunãrii parohiale.
Art. 55 - (1) Adunarea parohialã exercitã urmãtoarele atributii:
a) alege membrii Consiliului parohial si pe cei ai Comitetului parohial;
b) aprobã raportul de activitate al Consiliului parohial;
c) aprobã raportul de activitate al Comitetului parohial;
d) aprobã bugetul anual al parohiei;
e) ia hotãrâri cu privire la zidirea, repararea, restaurarea si
întreþinerea bisericii, a casei parohiale si a altor clãdiri ale parohiei;
f) hotãrãste înfiintarea de fonduri cu scop bisericesc, cultural sau social-filantropic si stabileste normele pentru completarea resurselor financiare necesare parohiei;
g) la propunerea Consiliului parohial fixeazã cuantumul contributiilor benevole de cult, potrivit nevoilor parohiei;
h) examineazã si completeazã raportul anual despre mersul tuturor activitãtilor parohiei;
i) aprobã anual contul de executie si bilantul financiar-contabil al parohiei;
j)face propuneri spre aprobarea Consiliului eparhial, cu privire la transmiterea cu orice titlu a folosintei sau proprietãtii asupra bunurilor imobile parohiale (vânzare, cumpãrare, închiriere, schimb etc.), precum si asupra grevãrii cu sarcini sau afectãrii de servituti a bunurilor parohiale, cu excepþia bunurilor sacre, care nu pot fi înstrãinate;
k) aprobã mãsuri pentru administrarea proprietãtilor mobile si imobile ale parohiei, supraveghind buna întreþinere a edificiilor bisericesti, culturale, social-filantropice si fundaþionale;
(2) Hotãrârile Adunãrii parohiale cu privire la atribuþiile menþionate la alin. (1) lit. d), e), i) si j) devin valabile numai dupã verificarea si aprobarea lor de cãtre Consiliul eparhial.
Art. 56 - (1) Adunarea parohialã se întruneste în sedintã ordinarã o datã pe an, si anume în primul trimestru al anului, iar în sedinte extraordinare, ori de câte ori este nevoie.
(2) Adunarea parohialã este convocatã de presedinte, cu cel puþin o sãptãmânã înainte de data fixatã pentru întrunire, înstiinþând despre aceasta pe protopop. În caz de neputinþã sau reavointã a parohului, Adunarea parohialã este convocatã si prezidatã de protopop, din încredinþarea chiriarhului.
(3) Convocarea va cuprinde locul, data si ora Adunãrii parohiale, precum si problemele ce se vor discuta, va fi cititã de preotul paroh în bisericã, îndatã dupã terminarea Sfintei Liturghii si va fi afisatã la usa bisericii.
Art. 57 - (1) Adunarea parohialã este valabil constituitã în prezenþa preotului paroh sau a preotului delegat de cãtre Centrul
eparhial si a cel putin o zecime din totalul membrilor înscrisi în lista membrilor Adunãrii parohiale.
(2) Dacã la data fixatã pentru Adunarea parohialã nu se întruneste numãrul necesar de membri, Adunarea parohialã are loc, fãrã vreo altã convocare, în duminica urmãtoare, în acelasi loc si la aceeasi orã, când aceasta este valabil constituitã cu numãrul de membri prezensi, dintre care nu pot lipsi douã treimi dintre membrii Consiliului parohial.
Art. 58 - (1) Adunarea parohialã ia hotãrâri valabile cu votul a jumãtate plus unu dintre membrii prezenti.
(2) Lucrãrile si hotãrârile Adunãrii parohiale se consemneazã într-un registru de procese-verbale ale sedinþelor acesteia.
(3) Împotriva hotãrârilor Adunãrii parohiale se pot face contestaþii la Permanenþa Consiliului eparhial numai de cãtre membrii Adunãrii parohiale înscriºi în listã si prezenti la sedinþa Adunãrii parohiale care a adoptat hotãrârea contestatã.
(4) Contestaþiile se depun în termen de 14 zile lucrãtoare de la data sedintei, la protopopiat, care le va înregistra si înainta, odatã
cu avizul acestuia, Permanentei Consiliului eparhial.


Descarcare document statutul B O R.pdf

D. Consiliul parohial STATUTUL PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

STATUTUL PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

STATUTUL PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
D. Consiliul parohial
Art. 59 -
(1) Consiliul Parohial este organismul executiv al Adunãrii parohiale. Adunarea parohialã este cea care alege din sânul ei pe membrii Consiliului parohial – în numãr de 7, 9 sau 12 membri – în funcþie de categoria parohiei, precum si 2-4 membri supleanti.
(2) Membrii Consiliului parohial si supleantii, persoane majore, se aleg pe termen de 4 ani, activeazã benevol si pot fi realesi.
(3) Membrii aceleiasi familii, precum si rudeniile spirituale (nasii si finii) nu pot fi în acelasi timp membri ai Consiliului parohial.
(4) Sunt membri de drept în Consiliul parohial, cu vot deliberativ, preotul paroh ca presedinte, ceilalþi preoti si diaconi slujitori activi ai parohiei, precum si primul cântãret (cantor, dascãl) al bisericii parohiale.
Art. 60 - Pentru activitate potrivnicã Bisericii, membrii Consiliului parohial pot fi revocati de Permanenta Consiliului eparhial,la cererea motivatã a parohului, avizatã de protopop, sau în urma constatãrii de cãtre autoritatea superioarã bisericeascã. Membrii revocati nu pot fi realesi timp de 5 ani în Consiliul parohial.
Art. 61 - (1) În afara atribuþiilor prevãzute la art. 55, lit. a), b), c), d), e), i) si j), Consiliul parohial exercitã toate atributiile Adunãrii parohiale, când aceasta nu este întrunitã, precum si urmãtoarele atributii:
a) desemneazã dintre membrii Adunãrii parohiale un delegat pentru alegerea membrilor mireni ai Adunãrii eparhiale din circumscriptia respectivã;
b) întocmeste bugetul parohial si urmãreste modul de chivernisire al acestuia;
c) întocmeste raportul privind contul de execuþie si bilantul financiar-contabil al parohiei;
d) elaboreazã raportul anual privind activitatea Consiliului
parohial, pe care îl prezintã spre aprobare Adunãrii parohiale;
e) desemneazã 2 cenzori pentru controlul financiar al Comitetului parohial;
f) primeste si verificã justificarea financiarã anualã a gestiunii Comitetului parohial;
g) aprobã propunerile preotului paroh privind înzestrarea bisericii cu vesminte, icoane, obiecte si cãrti de cult, cele necesare pentru serviciul religios si a institutiilor parohiale (culturale, sociale,fundaþionale), precum si alocarea fondurilor corespunzãtoare;
h) vegheazã ca aprovizionarea pangarului parohiei cu lumânãri, calendare, obiecte si cãrþi de cult, precum si tipãrituri de zidire duhovniceascã, sã se facã numai de la Centrul eparhial, pentru susþinerea activitãtilor misionare ale eparhiei respective;
i) unde sunt mai mulþi slujitori ai altarului, încredinþeazã, cu proces-verbal, pangarul unui alt slujitor decât parohul, cu asumarea întregii rãspunderi materiale si gestionare de cãtre acesta.
(2) Hotãrârile în legãturã cu prevederile de la alin. (1), lit. a),e) si i) ale prezentului articol se comunicã protopopului, pentru aprobare.
Art. 62 - (1) Consiliul Parohial se întruneste lunar sau cel puþin o datã pe trimestru.
(2) Convocarea o face preotul paroh, cu minimum o sãptãmânã înainte de data întrunirii, cu prezentarea problemelor ce se aflã pe ordinea de zi.
(3) Consiliul parohial este legal constituit cu prezenþa a trei pãtrimi dintre membrii sãi si ia hotãrâri valabile cu votul a douã treimi dintre membrii prezenti.
(4) Lucrãrile si hotãrârile Consiliului parohial se consemneazã într-un registru de procese-verbale ale sedintelor Consiliului parohial.
(5) Hotãrârile Consiliului parohial sunt valabile pentru toti credinciosii parohiei.
(6) Eventualele contestaþii împotriva hotãrârilor Consiliului parohial se pot face în cel mult 14 zile la protopop, care este dator sã le înainteze, cu avizul sãu, Permanenþei Consiliului eparhial, în termen de cel mult 5 zile.
Art. 63 - Consiliul parohial deleagã unul sau 2 membri care,în calitate de epitropi, sprijinã parohul în administrarea corectã si
eficientã a bunurilor parohiale. Numele epitropilor se comunicã protopopiatului pentru aprobare într-o sedinþã de lucru a acestuia.


Descarcare document statutul B O R.pdf

E. Administrarea bunurilor parohiale STATUTUL PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

STATUTUL PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

STATUTUL PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
E. Administrarea bunurilor parohiale
Art. 64
- (1) Parohul este administratorul întregii averi parohiale mobile ºi imobile împreunã cu Consiliul parohial, sub controlul Centrului eparhial, ºi rãspunde canonic-disciplinar ºi administrativ-bisericesc în faþa acestuia, iar pentru administrarea ºi gestionarea defectuoasã a averii bisericeºti rãspunde în faþa instanþelor
civile, în baza legislaþiei civile ºi penale.
(2) Când unele atribuþii gestionare au fost delegate altui preot
sau unui diacon slujitor de la parohie, potrivit prevederilor art. 61,
lit. i) din prezentul statut, acesta rãspunde canonic-disciplinar,
administrativ-bisericesc, civil ºi penal pentru gestionarea bunurilor încredinþate.
(3) Aprobarea anualã a gestiunii nu îl exonereazã de rãspundere pe paroh, pe preotul sau diaconul gestionar pentru neregulile
descoperite ulterior.
Art. 65 - Preotul paroh, ca administrator al bunurilor parohiale, are urmãtoarele îndatoriri:
a) sã administreze corect bunurile mobile ºi imobile ale
parohiei, instituþiilor culturale, sociale ºi fundaþionale, precum ºi
fondurile parohiale pe baza registrelor de evidenþã financiar-contabilã, de gestiune ºi inventar;
b) sã ia mãsuri pentru pãstrarea în siguranþã a bunurilor ºi a
documentelor de valoare ale parohiei;
c)sã þinã registrul de venituri ºi cheltuieli;
d) sã prezinte Consiliului Parohial, la sfârºitul anului, un raport asupra veniturilor ºi cheltuielilor bisericeºti, culturale, sociale
ºi fundaþionale;
e)sã se îngrijeascã, împreunã cu ceilalþi preoþi slujitori ºi cu
epitropii, de luarea mãsurilor pentru întreþinerea, repararea ºi restaurarea edificiilor bisericeºti parohiale, ale instituþiilor culturale,
46 STATUTUL PENTRU ORGANIZAREA {I FUNC}IONAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNEsocial-filantropice ºi fundaþionale, a casei parohiale, a curþii ºi
cimitirului parohial, precum ºi a altor bunuri bisericeºti parohiale;
sã construiascã sau sã cumpere o casã parohialã, acolo unde nu
existã;
f)sã se îngrijeascã, împreunã cu ceilalþi preoþi slujitori ºi cu
epitropii, de înscrierea în evidenþele parohiale ºi ale autoritãþilor
centrale ºi locale competente a bunurilor mobile ºi imobile ale
parohiei, de buna administrare a acestora, precum ºi de întocmirea
ºi buna pãstrare a actelor de proprietate, potrivit prevederilor statutare, regulamentare bisericeºti, a hotãrârilor organelor bisericeºti centrale ºi eparhiale. Câte o copie legalizatã a actelor de proprietate a bunurilor parohiei se pãstreazã la protopopiat ºi la Centrul eparhial;
g) sã încaseze sumele cuvenite parohiei potrivit hotãrârilor
Adunãrii parohiale ºi sã facã, la timp, plãþile curente.


Descarcare document statutul B O R.pdf

F. Comitetul parohial STATUTUL PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

STATUTUL PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

STATUTUL PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
F. Comitetul parohial
Art. 66 -
(1) Comitetul parohial este organismul bisericesc parohial care functioneazã sub presedinþia de drept a preotului paroh. Membrii Comitetului parohial sunt alesi de Adunarea parohialã. Comitetul parohial are un numãr dublu de membri fatã de cel al Consiliului parohial.
(2) Comitetul parohial este alcãtuit din persoane majore ale comunitãtii parohiale, pe principiul voluntariatului.
(3) Comitetul parohial este prezidat de paroh ajutat de un birou de conducere compus din: coordonator de programe, secretar si casier.
(4) Comitetul parohial are prevederi si evidentã gestionarã proprie în cadrul bugetului parohial pentru activitãtile desfãsurate utilizând, sub controlul preotului paroh, acelasi cont bancar, si face justificarea financiarã anualã fatã de Consiliul parohial. Pentru controlul financiar al Comitetului parohial sunt desemnati 2 cenzori de cãtre Consiliul parohial.
(5) Revocarea membrilor Comitetului parohial se face potrivit procedurii prevãzute pentru membrii Consiliului parohial, la art. 60 din prezentul statut.
Art. 67 - (1) Comitetul parohial are 5 servicii, fiecare fiind condus de un coordonator numit de cãtre biroul de conducere.
(2) Serviciile Comitetului parohial au urmãtoarele atribuþii:
a. Serviciul social:
1. coopereazã permanent cu asistentii sociali ai parohiei, protopopiatului ºsi Centrului eparhial;
2. coopteazã în Comitetul parohial, pentru colaborare, pe asistentul social sau lucrãtorul social de la primãria localã, sau, dupã caz, îl invitã la sedinþele Comitetului parohial;
3. colaboreazã cu unitãtile medicale si sprijinã diferite programe de sãnãtate;
4. se ocupã cu ajutorarea sãracilor, orfanilor, vãduvelor si a vârstnicilor;
5. sprijinã integrarea socialã a detinuþilor eliberati din penitenciare;
6. sprijinã reinsertia socialã a tinerilor instituþionalizati care, dupã împlinirea vârstei de 18 ani, au pãrãsit centrele de plasament;
7. coopereazã cu organizatii neguvernamentale în conditiile legislatiei bisericesti în vigoare;
8. sprijinã programul de asistenþã maternalã si adoptiile nationale;
9. promoveazã si susþine programe social-filantropice ale parohiei; sprijinã si întreþine cantina socialã a parohiei;
10 . coopereazã în permanentã cu preotii misionari din sistemul de sãnãtate, penitenciare si armatã, azile, orfelinate etc.;
11. cu acordul autoritãtii bisericesti superioare, colecteazã ajutoare în situatii de urgentã si sprijinã constituirea unui fond financiar pentru astfel de situatii;
12. sprijinã programele de prevenire si eradicare a violentei în familie, de combatere a traficului de fiinte umane, a drogurilor si altele, precum si acordarea asistentei spirituale si materiale familiilor din care pãrintii au plecat la muncã sau studii în strãinãtate ori au emigrat definitiv.
b. Serviciul misionar:
1. coopereazã cu alte parohii, cu mânãstiri si cu duhovnici din zonã;
2. promoveazã difuzarea ºsi citirea Sfintei Scripturi si a cãrþilor duhovnicesti, cu recomandarea preotului paroh;
3. îl sprijinã pe preotul paroh în organizarea unor activitãti misionare, pentru o mai bunã cunoastere, pãstrare si consolidare a credintei ortodoxe;
4. ajutã la organizarea hramului bisericii, a întrunirilor duhovnicesti si a altor manifestãri religioase si sprijinã achizitionarea de material audio-vizual cu caracter religios;
5. organizeazã vizite misionare în spitale, în penitenciare, în centre pentru ocrotirea copiilor si a vârstnicilor si în familii aflate în dificultate;
6. mentine, în permanentã, legãtura cu asociatiile bisericesti ortodoxe de pe teritoriul parohiei si al eparhiei;
7. identificã si sprijinã persoanele indecise si oscilante din punct de vedere religios, pentru întãrirea lor în credinþã si participarea la viata Bisericii;
8. ajutã Consiliul parohial la colectarea Fondului central misionar, Fondului Filantropia si a unor fonduri speciale în situatii de urgentã.
c. Serviciul cultural:
1. initiazã si sprijinã achizitionarea si distribuirea cãrtilor de cult, icoane, cruciulite si cãrti de zidire sufleteascã pentru credinciosi si pentru biblioteca parohialã;
2. încurajeazã în comunitate citirea cãrtilor si a revistelor din biblioteca parohialã, audierea programelor radiofonice ortodoxe si vizionarea programelor ortodoxe de televiziune;
3. împreunã cu profesorii de religie, încurajeazã participarea elevilor la Sfinta Liturghie si la alte slujbe bisericesti, precum si la activitãti cultural-educative care promoveazã credinta crestinã ortodoxã;
4. sprijinã înfiintarea de capele sau paraclise în scolile din cuprinsul parohiei;
5. organizeazã festivitãti legate de marile sãrbãtori bisericesti si naþionale mentionate în calendarul bisericesc anual;
6. susþine cântarea omofonã si a corului bisericii;
7. organizeazã actiuni privind pãstrarea si promovarea tradiþiilor, a folclorului si a specificului cultural local si national;
8. înfiinteazã si acordã burse de studiu si ajutoare pentru elevii merituosi si pentru cei din familii cu posibilitãti materiale modeste;
9. organizeazã, cu sprijinul profesorilor si donatorilor, meditatii gratuite pentru elevii sãraci din parohie;
10. antreneazã intelectualii din parohie în activitãti de promovare a credintei ortodoxe si a culturii românesti.
d. Serviciul pentru tineret:
1. promoveazã cartea religioasã în rândul tinerilor si încurajeazã publicarea unei foi parohiale;
2. invitã personalitãti culturale pentru conferinte adresate tinerilor;
3. organizeazã întâlniri cu tineri, la care sunt invitati ierarhi, preoþi, profesori de teologie;
4. acordã premii în cãrti elevilor merituosi din comunitate proveniti din institutii de ocrotire socialã sau din familii si medii sociale defavorizate;
5. sprijinã preotul paroh în ducerea la îndeplinire a deciziilor Sfântului Sinod sau ale chiriarhului locului în probleme de educatie a tineretului scolar de toate vârstele;
6. organizeazã pelerinaje, excursii si tabere de tineret cu caracter crestin.
c. Serviciul administrativ-gospodãresc:
1. se îngrijeste de înzestrarea si înfrumuseþarea bisericii, precum si de cimitirul parohial;
2. se îngrijeste de întretinerea monumentelor eroilor si a troitelor de pe teritoriul parohiei;
3. are grijã de întreþinerea curtii bisericii, a spatiilor verzi si a incintei (casã parohialã, casa de prãznuire, clopotnitã, capelã,muzeu etc.).
Art. 68 - Parohiile pot colabora cu filiale ale asociaþiilor si fundatiilor bisericesti.


Descarcare document statutul B O R.pdf


Portal ortodox Bihor
www.crisulrepede.ro